In het dagelijks leven is communicatie een essentieel aspect van menselijke interactie. Wanneer er een impasse ontstaat in de communicatie tussen twee of meer individuen, kan dit leiden tot conflicten. Conflicten zijn onvermijdelijk en behoren tot de normale gang van zaken. Het is dus van cruciaal belang om op een constructieve manier met deze conflicten om te gaan. Zo zijn er conflicten die partijen onderling geregeld krijgen, maar er bestaan ook conflicten die te ver geëscaleerd raken en waarbij hulp nodig is van een derde. Op dat moment is bemiddeling aangewezen.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling wil zeggen dat er een onafhankelijke, tussenpartijdige en neutrale derde, de bemiddelaar genoemd, in gesprek gaat met de conflicterende partijen. Dit gesprek gebeurt vertrouwelijk, gestructureerd en volgens een dynamisch proces, waarbij de bemiddelaar de communicatie en onderhandelingen tussen de conflicterende partijen begeleidt. Zo zal de bemiddelaar naar ieders verhaal luisteren en trachten te achterhalen wat elke partij belangrijk acht. De bemiddelaar bouwt met andere woorden terug een brug tussen de conflicterende partijen.

Het proces

INTRODUCTIEFASE
Hier wordt er vooral aan informatieverstrekking gedaan. Dit wil zeggen dat de bemiddelaar aan de partijen uitlegt wat bemiddeling is. Ook wordt er informatie gegeven over de gehanteerde communicatieregels. Belangrijk in deze fase is enerzijds dat partijen zich veilig voelen in het gesprek en anderzijds het opbouwen van vertrouwen tussen de partijen en de bemiddelaar. Deze fase wordt afgesloten door het ondertekenen van een bemiddelingsprotocol.
EXPLORATIEFASE
In de exploratiefase gaat de bemiddelaar kijken naar wat er gebeurd is. Hierna gaat de bemiddelaar opzoek naar de fundering onder de standpunten. Het doel van deze fase is het in kaart brengen van ieders belang alsook van de gemeenschappelijk belangen. Hierdoor kan de bemiddelaar wederzijds begrip kweken en voorkomen dat het conflict gaat escaleren. Tot slot wordt er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie.
BELANGENFASE
In de belangenfase gaan de partijen kijken wat ze belangrijk vinden en wat de andere belangrijk vindt.
ONDERHANDELINGSFASE
Eenmaal er zicht is op wat elke partij belangrijk vindt, komen we in de onderhandelingsfase terecht. Hier gaan de partijen opzoek naar wat een mogelijk oplossing zou kunnen zijn. Eenmaal de mogelijke oplossingen op tafel liggen, gaan partijen moeten zoeken naar waar ze het over eens kunnen worden.
OVEREENKOMST
In deze overeenkomst leggen partijen vast wie wat gaat doen, tegen wanneer en hoe. Met andere woorden ze schrijven hun akkoord neer op papier. Eenmaal dat de uitgewerkte akkoordtekst op papier is gezet, ondertekenen de partijen het akkoord. Dit akkoord kan door de rechtbank gehomologeerd worden, waarna het dezelfde uitvoerbare kracht krijgt als een vonnis van de rechtbank.

Aanbod

B2B en B2C geschillen (contracten, schadevergoeding, enz)
Bouwgeschillen
Geschillen in familiebedrijven, tussen vennoten en bestuurders
Geschillen tussen werknemers in uw bedrijf
Burengeschillen
Geschillen tussen huurders en verhuurders of mede-eigenaars
Geschillen tussen patiënt en arts
Andere conflicten tussen een burger en professional
Conflicten van openbare besturen
Conflicten in echtscheidingen
Ouderschapsconflicten